Віа гра інструкція ціна женская виагра и алкоголь

4entiq) невблаганний, невмоль- НИЙ; reliable ( т Апгі'1аІ9Ь1) непевний, ненадійний ;сумнівний; -remitting ( T Anri T mitiq) безупинний, безперер[и вний un rest ( T An*reet) неспокій, заколот, заворушення; ing безупинний, невтомний; ricted ('Anri'etriktid) необмежений unriddle (*An'ridl) угадувати; вияснювати unrighteous (An'raitjas) несправедливий, неслушний; нечесний [пускати\ unrip Слп'гір) розпорювати, роз-/ unripe (Wraip) не[до]зрілий unrivalled (An? перевертати, перекидати, повалити; збити з лантелику; 2. ko:f) кашлюк, коклюш whortlcbcrr (*w8itlberi) чорниця, афина; red квасничка, ґоґодза, брусничка (huiz) р, в. wives (waif, waivz) жінка ; дружина; невіста; іу жіночий wig (wig) перука хата\ wigwam ('wigwiem) Індія нська/ wild (waild) 1. Майбутній недоконаний час - First (Simple) Future (feist 'simpl 4ju:tfe) I shall (fel) have я матиму I shall be Я буду you will ти матимеш you will be ти будеш he У він ] he ] він \ she Майбутній доконаний час - Future Perfect Cfjultja 'peifikt) I shall have had Я матиму (напевно) I shall have been Я буду (напевно) і T.

Anpri T tcndig), unpretentious ( 4enjas) скромний, смирний, невимагальний, безпретенсійний; principled ('An'prineipld) безпринциповий; неморальний; безбожний, не- ЧИСТИВИЙ; proved ('An'prulvd) недоказаний uniprovided ( T Anpro? with або for a th.) up-country ( T Ap T kantri) В глиб, В середині країни, краю upheave (*Ap T hiiv) піднімати uphill (\Ap T hil) на гору, вгору; тяжкий, важкий uphold (Ap'bould) підтримувати; підпирати; ег (обр.) підпора; оборонець upholster (Ap'houlstd) набивати волоссям (меблі); декорувати, прикрашувати (кімнату); ег тапетник, шпалерник; мебляр; у випихані (м'які) меблі; тапетнича робота; кімнатна декорація upkeep ( т Аркі:р) збереження в доброму стані uplift (Ap Tift) підносити, виносити upmost (Ap'moust) найвищий, головний upon (ароп) вгорі, на, зверху, поверх (води) upper (*Ара) 1. (теж ^s мн.) пришви (взуття) upper arm рам'я, плече upraise (др'геіг) підіймати, підносити upright ('Aprait І 'Ap'rait) Простий, прямий, щирий; щиросердний, чесний uprising (Ap'raiziq) вставання; схід (сонця); виходження (на гору); повстання uproar ('Арго:) повстання, бунт; метушня, суматоха uproot (Ap'ruit) викорінювати; виривати (з корінням) upset (Ap'aet) 1. (/- 8* weik) уважний; хитрий; зовсім чуйний (ЩО не хоче спати); П ( T waidn) по -, роз - ширювати(ся); ness широта, ширина, широчінь; далечінь), широкість widow ( T widou) вдова ; ed ( т d) ПОВДОВІЛИЙ; (Обр.) ОСИРОТІЛИЙ; ег (' 8) вдовець; hood('~ hud) ВДОВИЦТВО width (wide) далечінь, простір, ширина, = wideness wield (wiild) володіти; послугуватися; махати (мечем); (обр.) виконувати) wife МН. you would be ТИ he 1 ВІН he \ ВІН був би she \ would have ворамалаби she 1. за доданням -в, а після свисткових і шиплячих - es.

АНГЛІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ ТА УКРАЇНСЬКО-АНГЛІЙСЬКИЙ С Л О В Н И К Перша частина: АНГЛІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКА з англійською вимовою й коротким нарисом англійської граматики склали Др.

ВАСИЛЬ ЛЕВ та ІВАН ВЕРБЯНИЙ НЮРНБЕРҐ-БАЙРОЙТ В-во ЧАС" НЮРНБЕРГ КООПЕРАТИВА»П Р А Ц Я«БАЙРОЙТ AN ENGLISH - UKRAINIAN AND UKRAINIAN - ENGLISH DICTIONARY FIRST PART: ENGLISH - UKRAINIAN GIVIN3 THE ENGLISH PRONUNCIATION AND RUDIMENTS OF ENGLISH GRAMMAR by Dr.

Якщо тільда стоїть після основного слова, складне слово пишеться роздільно, нпр.: any = один, якийсь: not ~ (= not any) = ніякий.

В основному слові закінчення відділене від пня простопадною (часто крапкованою) рискою, нпр.: admire = подивляти; ~ation (= admiration [aedmi'reijan]) = по/швляння; adventure = пригода; ~er (adventurer) = авантурник.

raiv[a]ld) без супротивників (-ниць), суперників (-ниць); незрівняніш un roll ('лп'гоиі) розгортати, розвивати; -roof ftn'ruf) зривати дах; root (? той світ unselfish ('An'selfif) безкорисний, безкористолюбний,неегоїстичний [ний\ unsenl ('Anient) for неїюклика-і unsettle ('An'setl) заплутувати; робити безладідя І, заколот, збентежити; d несталий, неусталений; неозначений; без сталого осідку [розпускати! переворот, падіння (влади); досада; злість upshot ( T Apjot) вислід, кінець; результат upside ('Apeaid) присл.: down догори дном, без ладу; навиворіт upstairs ( f Aps488z) вгору (по сходах); на горі; противно до: downstairs ('daun'stsaz) вниз (по сходах) upstart ('АрзіаіОдоробкеви Ч; парвеній upstream ('Ap'striim) проти ВОДИ, горі рікою up-train Одрчгеіп) поїзд до головного міста upturn (дрчзіп) під-, на-кидати; підіймати, поставити upward (\Apw8d) 1. (присл.) = s ( z) на-, в-гору; (по]над це; of більше як urban Caiban) міський; е (аг- Ьеіп) чемний, ВВІЧЛИВИЙ; ОСВІчений; ~ ity (arbseniti) чемність urchin (*a:tjm) шельма; мазун urge (aids) наганяти, змушувати (до - to) підкреслювати; псу ( T a:d3ansi) негайна потреба; невідкладна просьба^ nt га:- d^dnt) пекучий, нагальний, неганий, невідкладний urin al ('juaritil) скляна посуди- urinate 171 таіп на на сеч; пісуар; ate ('j^e. дикий; безладний; буйний; авантурничий; розпусний; жадібний; бурхливий; безцільний; to run ДИКО ро- СТИ; 2., S ( я) (рет.) ernes S ( T wiid8nis) пустар; пустеля; пустиня ; :ess дикість ; pig ( pig) дик wile (wail) 1. Прикметники не відміняються ні в однині ні в множині. Коли одно- і двоскладові прикметники кінчаються на -у, воно переходить В -і перед наростком -er, est, HIip.: dry (drai) сухий, drier, driest, sly (slaij ХИТр ИЙ, slier, sliest; happy (*h«pi) Ща СЛИВИЙ, happier, happiest ( T haepi9, *h«pi9st).

v»niti) пустота, марнота, нікчемність, марність, безуспішність vanquish Cv«i]kwi J) (ретор.) перемогти, подолати; ег переможець vantage ('vaintids) перевага; корисна нагода; ground (^ graund) корисне. лякерувати, покостувати: прикрашувати; ег лякернив vary (Ч89ГІ) зміняти(ся), перемінятися) : робити різноманітним ; ВІДРІЗНЯТИСЯ (ВІД - from) бути змінним, мінливим vase (vaiz) ваза vassal (*vaes9l) Еасаль, ленник vast (vaiet) величезний, безмірний, розлогий; ness С niij величезність, незмірність vat (v«t) 1. вкладати до діжки vault (vo:lt vault 173 verm(o)uth vault (voilt) 1. T vi:hikl) підвода, віз, перевізний засіб veil (veil) І.серпанок, покривало, заслона; 2. робота, праця; дія, вчинок; твір, виріб; діяльність; з мн. ('wudbi:) здогадний; так званий wot (wot) знати, вміти wound (wulndj 1. поранити, уразити wrack (raek) загибіль, руїна wrack (- ) морський водорост wraith (ге і о) дух умираючого або померлого wrangle ( T r»r)gl) 1. суперечка, сварка, колотнеча, лайка wrap (гаер), wrapped ( id) 1. ослона; шаль wrapper (т»ро) пошивка, покровець; верх (кожуха;; ранній одяг; бандероля, обгортка wrapping і/г«рід) вкривання, покриття; paper папір до загортання, завивання wrath (гою) гнів; ful розгніваний, гнівний, сердитий wreath (гііе) вінок; ґірлянда; е (гі.д) обвивати; мотати, намотувати; плести (ВІНКИ); ВИТИ- СЯ, пнятися; звиватися; кучерявитися wreck (rek) 1. розбитися); довести до вискочення залізничої валки зі шин; to be ed розбитися (про корабель) wreckage Crekid5) останки розбитого корабля; руїна, звалища; ег (тека; побережний злодій очко^ wren (геп) кропив'янка, волове/ wrench (ren[tjf) 1. = yard ye(ji:, ji) ви yea (jej) так, егеж year ejia) рік; but once a раз у рік; the whole round ЦІЛИЙ рік; he bears his s well ВІН Дер- yearling 189 zero житься добре на свій вік yearling Cjialiij) однорічна тварина щороку\ yearly Cjiali) річний, щорічний./ yearn (ja:n) тужити за, бажати побачиш; бажати чого (for) - yeast (ji:st) дріжджі; піна, шума; y(\ji:sti) дріжджовий; пінявий, запінений; (обр.) порожний, пустий, беззмістовний yell (jel) 1. ще; ще тепер; дотепер, донині; навіть; аз дотепер, донині; доти, досі; not ще ні; проте ж, одначе, все таки, не вважаючи на те yew (jul) -tree Cjultri:) ТИС (бот.) yield (ji:ld) 1. приносити, давати прибуток, родити (поле); дозволяти, подавати; передавати, віддавати, признавати; віддати (духа - вмерти); піддаватися; коритися; сходити з дороги, уступати; подаватися (підпора) yielding cjiiidirp податливий, у- ступчивий, згідливий уо-ію (jo'hou) гей!

перевозити, транспортувати у вантажнім вагоні van ( ) (військ.) передня сторожа, аванґард vane (vein) вітровказ; крило (вітряка, пропелера) vanguard ('vaengald) передня сторожа; аванґард vanish Cvaeni J) зникати vanity (? hi ) палкість, нагальність, запал; пристрасть; t пристрасний vehicle (чііікі, AM. виразити словами; ing вислів, вираз; ~у ( т^і) багатий на слова work (wa:k) 1. жовкнути; ed пожовклий yellowish (\jeloij) жовтявий yelp (jelp) = yap yeoman ( T joumon) власник родової селянської посілосги; of the guard ляйбґвардист; ry селянство; кінна міліція yes (jes) еіеж, так, добре, авже ж; адже ж,всеж таки,проте,але yesterday Ojesodi) 1. вчорашній день; the day before передучора yet (jet) 1. запрягати в ярмо; (обр.) парувати, добирати до пари (з -to); fellow c^'felou) товариш, -ка (життя) yokel ( T jouk[8]l) щ. s (ju:dz) молодість ; молодець, юнак; молодь youth ful ( T ju:eful) молодечий, молодий; fulness ( nis) молодечість, молодість; hostel (' hostel) НІЧЛІЖНЯ ДЛЯ МОЛОДІ Yugo-Slav ('ju:gou T sla:v) 1. югослов'янський; іа ( іо) Югославія; іс ( 'slaevik) = Yougo-Slay Yule (juil) Різдво (Христове) zareba, zariba (z9 T ri:b9) африканський укріплений табор zeal ( z i:l) запал, пильність Zealand ( T zi:l9nd) Зеляндія zealot ( T zsl9t) фанатик, оборонець ; ous Czelas) невсипущий, пильний; щирий, гарячий, сердечний; ousness ( т lgsnis) запал, пильність zebra (*zi:br9) зебра zebu (*zi:bu:) зебу (рід рогатого скоту) zenana (ze T nain9) рід ПІВШОВКу zenith ('zemo, *zi:nie) зеніт zero ( T zi9rou), МН.

ник, образник violen ce ( T vai9l9ns) насильство, насилля; бурхливість; палкість; нагальність; t ('vai9- l9nt) насильний, поневільний; палкий; нагальний; бурхливий violet ( T vaiolit) 1. фіолетний, фіялковий violin (vai9'lin) скрипка; 1st(Чаі- 9linist) скрипак, -ачка viper (*vaip9) гадюку, змія; іпе, OUS (*vaip9rain, гіп, г9в) Гадючий; отруйний virgin ( T v9ld3in) 1. І ( si, zi) віртуоз virtuous ( T v9:tju9s) [доброїчесний, праведний; доброзвичайний; знаменитий viscera (ЧІ89Г9) нутрощі viscount ( T vaikaunt), Vis. давати візу, візувати visibility (vizi'biliti) видимість ВИДНІСТЬ; явність; прозорість visible Cvizibl) видний; явний, очевидний; з яким можна товорити vision( T vi38n) змога бачення; сила зору; з'ява, поява; сонний привид, сновиддя; агу ( агі) 1. страйк; over ('-'ouv8) (спорт.) перемога без противника; (обр.) легка перемога wall (wo:l) 1.мур; стіна; 2. бажати, хотіти; потребувати, недоставати; тепліти недостачу; 2. повновласть; уповноваження; порука; наказ ув'язнення; 2. уповноважити; оправдати; за по - ручати; ґарантувати; запевняти ; able ( 9bl) до оправдання ; ably ( 9bli) (присл.) правомірно; ed ( id) ґарантований; er (*wor9nt9) за по1- ручник; у (? марнотратство, марнування; пустиня; зужиття; -ful марнотратний; -paper (* реір9) макулятура; pipe (*-раір) відпливова рура; г плюндру-, вальник; марнотравець; хибний відлив watch (wotf) 1.сторожити; оглядати, приглядатися; стежити за; ждати (на-асс.); 2.

keij9n) оправдання; ory (*vindikeit9ri) оправдальний; оборонний vindictive (vin'diktiv) мстивий * yine (vain) виноградна лоза, ви- ноград; dresser (' dres9) виноградар; gar (*vinig9) 1. додавати, поливати оцтом; yard ('vinj9d) винниця, сад- -виноград vin ous Cvainoe) ВИННИЙ, ВИНОВИЙ; tage (*vintid3) збір винограду; річник вина [вином\ Vinfner('vintn9) винар,торгівець / viola ( T vai9l9) фіялка viola ble ('vai9l9bl) вразливий, що його скоро можна скалічити, зранити violate ( T vaioleit) с-калічити, зранити, ушкодити, знасилувати; ЗЛОМИТИ (присягу); ion (vai9- *lejj9n) (с)калічення; ображення; порушення; зломання (присяги) ; знеславлення, знасилування; or (4ai9leit9) поруш-. = volume volatile ( T volatail)«легковипарний; пустотливий; ize (VO t 1«- tilaiz) вивітрювати(ся), випаровувати volcan іс (vol'kaenik) (присл. іти пішком, мандрувати; to on далі йти, поступати; ing-stici: ( f wo:kig9tik) палиця, ціпок walk-out (»wo:k T aut) Ам. ero'bautfs]) про що; as (w69- 'raez) підчас; проте,тоді ЯК; at ( - T aet) причому; на чому/ після чого; by ( 'bai) через що, чим; ever ( ''rev9) де, куди воно не булоб; fore (*~fo:) чого, чому, за що; In ( 'in) Я чому; Of ( 'Ov) З ЧОГО; про що; to ( чи:) до чого, на що; куди; upon ( ro'pon) на чому, після чого; with ( 'widj чим; withal ( wid'o:l) 1.